هشت ماموریت تافیسا بدون نامی از آمادگی جسمانیهشت ماموریت تافیسا بدون نامی از آمادگی جسمانیيكشنبه 20 شهريور 1401متناظر بین‌الملی ورزش همگانی هشت ماموریت اصلی دارد که در هیچ کدام از آن‌ها نامی از آمادگی جسمانی نیامده است...
فدراسیون آمادگی جسمانی نیازی به بودجه دولتی نداردفدراسیون آمادگی جسمانی نیازی به بودجه دولتی نداردشنبه 19 شهريور 1401فدراسیون آمادگی جسمانی قابلیت درآمدزایی و خودکفایی را دارد و نیازمند بودجه زیادی نیست...
استعفاها در فدراسیون ورزش های همگانی ظاهری استاستعفاها در فدراسیون ورزش های همگانی ظاهری استشنبه 19 شهريور 1401تمام افراد و ارکان اولیه فدراسیون ورزش‌های همگانی به ظاهر استعفا داده‌اند، هیچ‌کدام استعفاهای جدی را نداده‌اند...
آمادگی جسمانی زیر مجموعه ورزش همگانی نیستآمادگی جسمانی زیر مجموعه ورزش همگانی نیستشنبه 19 شهريور 1401آمادگی جسمانی در تمامی کشورهای دنیا مستقل است و در هیچ جای دنیا زیرمجموعه ورزش‌های همگانی، فعالیت نمی‌کند...
استقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانیاستقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانیچهارشنبه 9 شهريور 1401اولین جلسه هم‌اندیشی خانواده آمادگی جسمانی با حضور روسای انجمن‌ها و کمیته‌ها در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد...
جهشی بزرگ در ورزش همگانیجهشی بزرگ در ورزش همگانیپنجشنبه 3 شهريور 1401وزارت ورزش با هدف گسترش فعالیت بدنی و توسعه همگانی ورزش از پیوستن ۲۵ رشته به فدراسیون آمادگی جسمانی خبر داد...
9 نتیجه 1 از 22