بهترین ارتفاع برای تمرینات هوازیبهترین ارتفاع برای تمرینات هوازیپنجشنبه 13 بهمن 1401ورزشکاران برای بهبود قابلیت‌های هوازی و ترشح حداکثر گلبول‌های قرمز در ارتفاعات تمرین می‌کنند...
تمرینات تاباتا قسمت دهمتمرینات تاباتا قسمت دهمشنبه 7 مرداد 1402در قسمت دهم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت نهم می‌باشد...
تمرینات تاباتا قسمت نهمتمرینات تاباتا قسمت نهمشنبه 7 مرداد 1402در قسمت نهم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت هشتم می‌باشد...
تمرینات تاباتا قسمت هشتمتمرینات تاباتا قسمت هشتمچهارشنبه 4 مرداد 1402در قسمت هشتم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت هفتم می‌باشد...
تمرینات تاباتا قسمت هفتمتمرینات تاباتا قسمت هفتمچهارشنبه 4 مرداد 1402در قسمت هفتم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت ششم می‌باشد...
تمرینات تاباتا قسمت ششمتمرینات تاباتا قسمت ششمچهارشنبه 28 تير 1402در قسمت ششم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت پنجم می‌باشد...
34 نتیجه 1 از 623