نگه داشتن ادرار در تمرین چه ضرر‌هایی دارد؟نگه داشتن ادرار در تمرین چه ضرر‌هایی دارد؟چهارشنبه 26 مرداد 1401برخی از ورزشکاران در تخلیه ادرار، تنبل و مسامحه کار هستند و به دلایل غیر موجهی ادرار خود را حبس می کنند...
1 نتیجه