روزه‌داران چه اشتباهاتی در ماه رمضان می‌کنند؟روزه‌داران چه اشتباهاتی در ماه رمضان می‌کنند؟چهارشنبه 12 مرداد 1401هرچند روزه‌داری، فرآیندی اعتقادی است، ولی خودداری از خوردن و نوشیدن از قبل طلوع آفتاب تا غروب آن، نوعی رژیم فستینگ است...
1 نتیجه