عضلات کمربند شانه (Shoulder Girdle)عضلات کمربند شانه (Shoulder Girdle)شنبه 17 ارديبهشت 1401پنج عضله به طور اساسی درگیر حرکات کمربند شانه می‌شوند...
عضله سینه‌ای کوچک (Pectoralis Minor)عضله سینه‌ای کوچک (Pectoralis Minor)چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401عضله‌ای است مثلثی که در قسمت جلویی قفسه سینه قرار گرفته و قابل لمس نیست...
عضله دندانه‌ای قدامی (Serratus Anterior)عضله دندانه‌ای قدامی (Serratus Anterior)دوشنبه 26 ارديبهشت 1401عضله دندانه‌ای قدامی در سطح قدامی و جانبی قفسه سینه قرار گرفته است...
عضلات متوازی الاضلاع (Rhomboid)عضلات متوازی الاضلاع (Rhomboid)سه‌شنبه 20 ارديبهشت 1401عضلات متوازی الاضلاع دو عضله لوزی شکل هستند که در مجاورت استخوان کتف قرار گرفتند...
عضله گوشه ای (Levator Scapulae)عضله گوشه ای (Levator Scapulae)دوشنبه 19 ارديبهشت 1401عضله‌ای است که در سطح بدن قرار دارد و به علت اینکه در زیر عضله ذوزنقه قرار گرفته، غیر قابل لمس است...
عضله ذوزنقه ای (Trapezius)عضله ذوزنقه ای (Trapezius)يكشنبه 18 ارديبهشت 1401عضله بزرگی است که در قسمت بالای پشت قرار گرفته و بین استخوان کتف و ستون فقرات به راحتی قابل لمس است...
6 نتیجه