آزاده رضایی

آزاده رضایی
رزومه: کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب‌های ورزشی، کارشناسی تربیت بدنی، مربی بدنساز تخصصی بانوان راه ارتباطی: اینستاگرامکلید‌واژهآزاده رضاییحرکات اصلاحیآسیب های ورزشیمربی بدنساز بانوان