پیاده روی، ورزش فیلسوفان

پیاده روی، ورزش فیلسوفان
فلسفه پیاده روی نام کتابی جذاب به قلم فردریک گروش است. او در اولین پاراگراف کتاب می‌نویسد: پیاده روی ورزش نیست. او به ما می‌گوید که هدف پیاده روی، یافتن دوست نیست؛ بلکه به اشتراک گذاشتن تنهایی است: چون تنهایی را نیز می‌توان مانند نان و نورِ روز به اشتراک گذاشت؛ و اینکه در هنگام پیاده روی، بدن دیگر در یک منظره نیست، بدن به خودِ منظره تبدیل می‌شود وقس على هذا. انظریهٔ بزرگ گروس دربارۀ پیاده روی این است که اصولاً سه نوع پیاده روی وجود دارد. نوع اول و اصلی پیاده روی، پیاده روی متفکرانه است. این کار را برای درست کارکردن فکرتان می‌کنید. نوع دوم پیاده روی، پیاده روی شکاکانه است. این نام برگرفته از شکاکان یا کلبیون یونان باستان است. آن‌ها افرادی ناهنجار و بی‌خانمان بودند که قراردادهای اجتماعی سنت‌ها و لباس‌ها را به سخره می‌گرفتند. نوع سوم هم ترکیب متفکرانه و بدبینانه است که همان راه رفتن افراد در شهر در دنیای مدرن را رقم میزند؛ یعنی چیزی که گاه به آن پرسه زدن می‌گویند. نظریهٔ گروس این است که این سه نوع پیاده روی که در طول زمان توسعه یافته‌اند، اکنون در کنار یکدیگر قرار گرفته اند؛ هرچند همان طور که انتظار می‌رود، کالایی شدن در نظام کاپیتالیسم این هم‌زیستی را دشوار می‌کند. پیاده روی متفکرانه، نوع مورد علاقهٔ گروس است: پیاده روی زائران در قرون وسطا، پیاده روی های ژان ژاک روسو، هنری دیوید تورو و زندگی روزمرهٔ كانت. این کار معادل غربی چیزی است که آسیایی‌ها با نشستن به دست می‌آورند. پیاده روی گونه غربی مدیتیشن است: وقتی پیاده روی می‌کنید، هیچ کاری نمی‌کنید، به جز راه رفتن. اما اینکه کاری به جز راه رفتن نداشته باشیم، باعث می‌شود بتوانیم حس ناب هستی را بازیابی کنیم و لذت ساده وجود را مجدداً تجربه کنیم. سرتاسر دوران کودکی مملو از این لذت است. رافائل نقاش در نقاشی آبرنگی بزرگ خود از جمع فیلسوفان باستان که معمولاً آن را مدرسه آتن می‌نامند، افلاطون و ارسطو را سرپا و در حال پیاده روی نشان می‌دهد؛ یعنی با وجود اینکه نقاشی، آن‌ها را در جای خود ثابت نگه میدارد، باز هم در حال راه رفتن هستند و به سوی فیلسوفان دیگر حرکت می‌کنند، نه اینکه در مقامی بالاتر از آن‌ها قرار داشته باشند. موضوع این است که پیوند حرکت و ذهن برای فیلسوفان ناگسستنی است. دسته‌بندیفرهنگی اجتماعیکلید‌واژهفلسفه پیاده رویفردریک گروشپیاده روی ورزش نیستپیاده روی متفکرانهپیاده روی شکاکانهپرسه زدنراه رفتن