امین حمیدوند

رزومه: دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش (دانشگاه شهید بهشتی)، رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد در گرایش‌های فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی، مشاور تغذیه ورزشکاران ملی پوش، محقق و نویسنده در حوزه تغذیه ورزشی، مکمل‌ها و داروهای افزایش دهنده عملکرد راه ارتباطی: اینستاگرامکلید‌واژهامین حمیدونددکترای فیزیولوژی ورزشیدانشگاه شهید بهشتیرتبه یک کنکورمشاور تغذیهمحقق و نویسندهتغذیه ورزشیمکمل های ورزشیداروهای افزایش دهنده عملکرد