عضلات متوازی الاضلاع (Rhomboid)

عضلات متوازی الاضلاع (Rhomboid)
عضله متوازی الاضلاع عضلات متوازی الاضلاع دو عضله لوزی شکل هستند که در مجاورت استخوان کتف قرار گرفتند. نام این دو عضله متوازی اضلاع بزرگ و متوازی الاضلاع کوچک است که با عنوان یک عضله مورد بررسی قرار می‌گیرند. عضله کوچک در قسمت بالایی قرار دارد و عضله بزرگ در زیر عضله کوچک جای دارد. این عضلات از نظر شکل، موقعیت و عملکرد شبیه‌ هم هستند، از این رو نام آن‌ها یکسان و تنها اشاره به اندازه آن‌ها متفاوت است. عضلات متوازی الاضلاع جزو عضلات سطحی محسوب می‌شود که زیر عضله ذوزنقه قرار گرفته و غیر قابل لمس است. سر ثابت: زوائد خاری هفتمین مهره گردنی و مهره‌های اول تا پنجم پشتی سر متحرک: لبه داخلی استخوان کتف، از زیر ریشه خار کتف. نقش: نزدیک کردن کتف به ستون مهره‌؛ چرخش پائینی کتف (در شرایطی که استخوان کتف در حالت چرخش بالایی قرار گرفته باشد) و به میزان کمی چرخش بالایی کتف vayasport.comدسته‌بندیکمربند شانهکلید‌واژهمتوازی الاضلاعلوزیکمربند شانهنزدیک کردن کتفچرخش پائینی کتف420 بازدید
عضله سینه‌ای کوچک (Pectoralis Minor)عضله‌ای است مثلثی که در قسمت جلویی قفسه سینه قرار گرفته و قابل لمس نیست...چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
عضله دندانه‌ ای قدامی (Serratus Anterior)عضله دندانه‌ای قدامی در سطح قدامی و جانبی قفسه سینه قرار گرفته است...دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
عضله گوشه ای (Levator Scapulae)عضله‌ای است که در سطح بدن قرار دارد و به علت اینکه در زیر عضله ذوزنقه قرار گرفته، غیر قابل لمس است...دوشنبه 19 ارديبهشت 1401
عضله ذوزنقه ای (Trapezius)عضله بزرگی است که در قسمت بالای پشت قرار گرفته و بین استخوان کتف و ستون فقرات به راحتی قابل لمس است...يكشنبه 18 ارديبهشت 1401
عضلات کمربند شانه (Shoulder Girdle)پنج عضله به طور اساسی درگیر حرکات کمربند شانه می‌شوند...شنبه 17 ارديبهشت 1401