عضله دلتوئید، دالی یا سر شانه (Deltoid)

عضله دلتوئید، دالی یا سر شانه (Deltoid)
عضله دلتوئید عضله بزرگی است که در قسمت بالای پشت قرار گرفته و بین استخوان کتف و ستون فقرات به راحتی قابل لمس است. این عضله به سه بخش بالایی، میانی و پائینی تقسیم شده که هر کدام نقش متفاوتی دارند. بخش جلویی عضله سر ثابت: یک سوم خارجی سطح قدامی استخوان ترقوه سر متحرک: برجستگی دلتوئید (1) نقش: دور کردن، خم کردن، نزدیک کردن افقی و چرخش خارجی مفصل شانه بخش میانی عضله سر ثابت: بخش خارجی زائده آخرومی سر متحرک: برجستگی دلتوئید نقش: دور کردن مفصل شانه بخش پشتی عضله سر ثابت: لبه تحتانی خار کتف سر متحرک: ریشه خار کتف (قسمت سه گوش) نقش: دور کردن، باز کردن، دور کردن افقی و چرخش خارجی مفصل شانه کلید‌واژهدالیسر شانهدور کردنمفصل شانه