آیا سالمندان می توانند کراس فیت کار کنند؟

آیا سالمندان می توانند کراس فیت کار کنند؟
آیا سالمندان می‌توانند از شیوه‌های جدید تمرینی نظیر رشته‌های کراس فیت، کراس ترینینگ و جامپینگ فیتنس را انجام دهند؟ در جواب این سوال باید بگویم که اگر این افراد سالم باشند و بیماری های نظیر فشار خون، بیماری قلبی، پوکی استخوان و... نداشته باشند و مستعد این بیماری‌ها به لحاظ وراثتی و ژنتیکی نباشند، مشکلی نخواهد داشت که با رعایت بعضی از ملاحظات و شدت کم این تمرینات را انجام دهند. این رشته ها به علت پرش‌های مداوم و فشار تمرینی که روی لیگمنات ها، تاندوم‌ها و به ویژه قلب میگذارد؛ می‌تواند موجب آسیب شود و بهتر است که تمرینات را با حضور مربی کاربد و با انجام ملاحظات انجام دهند. کلید‌واژهکراسفیتکراس ترینینگجامپینگ فیتنستمرین میانسالانورزش پیشکسوتانافراد مسن