ورزشی تر صحبت کنیم

ورزشی تر صحبت کنیم
به نظر شما تفاوت سه واژه تربیت بدنی، ورزش و بازی در چیست؟ در جواب این سوال باید بگویم که اگر بخواهیم به تفاوت آن‌ها پی ببریم، باید به اهداف آنها دقت کنیم. در تربیت بدنی هدف آن تندرستی و سلامتی می‌باشد، که یک دایره بزرگ‌تری از فعالیت‌های بدنی را شامل می‌شود. زمانی که دایره وسیع تربیت بدنی را کوچک‌تر کنیم به ورزش می‌رسیم، که هدف آن برد و باخت است. برای مثال زمانی که شما فوتبال را با هدف برد و باخت یا به خاطر امتیازات بازی می‌کنید، در واقع شما دارید فوتبال را ورزش می‌کنید. پس زمانی که نتیجه در آن مهم باشد ورزش نام دارد، ولی اگر هدف در آن سرگرمی و لذت بردن باشد به بازی تبدیل می‌شود. در این صورت زمانی که شما به فوتبال می‌پردازید و نتیجه آن مهم نیست و صرفاً برای سرگرمی و لذت است، شما فوتبال را بازی می‌کنید. نکته: تربیت بدنی، ورزش و بازی دارای وجه اشتراک زیادی هستند. در ورزش نیز، حتماً سلامتی، تفریح و سرگرمی وجود دارد. حتی بازی هم، می‌تواند سلامتی را تامین کند. تربیت بدنی نیز دارای، ابعادی از سرگرمی است. ولی اگر بخواهیم بین آن‌ها فرق قائل باشیم و تفاوت بگذاریم، باید با توجه به اهداف آنها تفاوت را قائل شویم. دسته‌بندیفرهنگی اجتماعیکلید‌واژهتربیت بدنیورزشبازیتندرستی و سلامتیفعالیت بدنیبرد و باختامتیازسرگرمی و لذت