فدراسیون آمادگی جسمانی دوباره تشکیل شد

فدراسیون آمادگی جسمانی دوباره تشکیل شد
فدراسیون آمادگی جسمانی که در سال 1390 با فدراسیون ورزش‌های همگانی ادغام گردید و زیر مجموعه آن قرار گرفت با تصمیم وزارت ورزش دوباره مستقل شد. وزارت ورزش در یک تصمیم کارشناسی شده بر اساس جزء 11 بند الف ماده 4 قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان از تشکیل یک فدراسیون ورزشی جدید به نام آمادگی جسمانی خبر داد. این تصمیم با هدف افزایش فعالیت بدنی، تندرستی و سلامتی جامعه، جبران کم تحرکی و همچنین افزایش بهره‌وری و چابک شدن فدراسیون ورزش‌های همگانی گرفته شده و تمامی زیر مجموعه‌های آمادگی جسمانی را از فدراسیون ورزش‌های همگانی گرفت. mehrdadqaffari.irدسته‌بندیخبرهای ورزشیکلید‌واژهفدراسیونآمادگی جسمانیایروبیکوزارت ورزشدکتر حمید سجادی212 بازدید
هشت ماموریت تافیسا بدون نامی از آمادگی جسمانیمتناظر بین‌الملی ورزش همگانی هشت ماموریت اصلی دارد که در هیچ کدام از آن‌ها نامی از آمادگی جسمانی نیامده است...يكشنبه 20 شهريور 1401
فدراسیون آمادگی جسمانی نیازی به بودجه دولتی نداردفدراسیون آمادگی جسمانی قابلیت درآمدزایی و خودکفایی را دارد و نیازمند بودجه زیادی نیست...شنبه 19 شهريور 1401
استعفاها در فدراسیون ورزش های همگانی ظاهری استتمام افراد و ارکان اولیه فدراسیون ورزش‌های همگانی به ظاهر استعفا داده‌اند، هیچ‌کدام استعفاهای جدی را نداده‌اند...شنبه 19 شهريور 1401
آمادگی جسمانی در هیچ جای دنیا زیر مجموعه ورزش همگانی نیستآمادگی جسمانی در تمامی کشورهای دنیا مستقل است و در هیچ جای دنیا زیرمجموعه ورزش‌های همگانی، فعالیت نمی‌کند...شنبه 19 شهريور 1401
استقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانیاولین جلسه هم‌اندیشی خانواده آمادگی جسمانی با حضور روسای انجمن‌ها و کمیته‌ها در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد...چهارشنبه 9 شهريور 1401
جهشی بزرگ در ورزش همگانیوزارت ورزش با هدف گسترش فعالیت بدنی و توسعه همگانی ورزش از پیوستن ۲۵ رشته به فدراسیون آمادگی جسمانی خبر داد...پنجشنبه 3 شهريور 1401
یازده سال بی ثباتی مدیریتی در آمادگی جسمانیآمادگی جسمانی از زمانی که زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی قرار گرفته تاکنون 9 بار روسای اصلی آن تغییر کردند...پنجشنبه 3 شهريور 1401