چقدر و با چه شدتی در ارتفاع تمرین کنم؟

چقدر و با چه شدتی در ارتفاع تمرین کنم؟
بسیاری از متخصصین برای بهبود قابلیت‌های هوازی توصیه کردند: ورزشکار در ارتفاع 2000 تا 2500 متر از سطح آب‌های آزاد برای بهبود قابلیت هوازی تمرین کند. مدت زمانی که ورزشکار باید در ارتفاع تمرین کند چقدر است؟ 3 الی 4 هفته زمان مناسبی برای ایجاد سازگاری‌های مناسب می‌باشد. در این تمرینات بهتر است: هفته اول: بار تمرین پایین هفته دوم: بار تمرین متوسط هفته سوم: بار تمرین بالا با فشار حداکثر تمرین کنید تا تأثیرات بهتری در تمرینات هوازی خودتان به لحاظ تولید گلبول‌های قرمز در بدن خود ببینید. دسته‌بندیتوصیه‌های ورزشیکلید‌واژهارتفاعاتتمرینات هوازیکوهنوردیگلبول های قرمز15 بازدید
بهترین ارتفاع برای تمرینات هوازیورزشکاران برای بهبود قابلیت‌های هوازی و ترشح حداکثر گلبول‌های قرمز در ارتفاعات تمرین می‌کنند...پنجشنبه 13 بهمن 1401