تاثیر تمرینات قدرتی و استقامتی بر روی هورمون رشد

تاثیر تمرینات قدرتی و استقامتی بر روی هورمون رشد
تمرینات مقاومتی (قدرتی) تمرینات مقاومتى با شدت‌هاى حدود ٨٠ درصد 1RM (یک تکرار بیشینه) و تكرارهاى بالا بيشترين تحریک را براى ترشح هورمون رشد ايجاد می‌كند. به بيان ديگر هرچه تمرين مقاومتى باعث بيشترين فراخوانى عصبى و توليد لاكتات شود، بيشترين ترشح هورمون رشد رخ خواهد داد. به زبان ساده شدت بالای تمرین یا تکرار زیاد باعث ترشح هورمون رشد می‌شود. تمرینات استقامتی تمرینات استقامتى با شدت‌هاى بالای آستانه لاكتات (براى مثال ضربان قلب بالاى ١٦٠ براى يك فرد ٢٠ ساله) نيز به دليل توليد لاكتات بالا بيشترين تحریک براى ترشح هورمون رشد را ايجاد می‌كند. مهم: به عنوان نتيجه گيرى هر چه ورزش باعث توليد لاكتات بيشترى شود، ترشح بيشتر هورمون رشد را در پى خواهد داشت. دسته‌بندیروش‌های تمرینیکلید‌واژهتمرینات مقاومتیتمرینات استقامتیهورمون رشدسوماتوتروپیناسید لاکتیکلاکتاتیک تکرار بیشینه1RM