تمرینات تاباتا قسمت دوم

تمرینات تاباتا قسمت دوم
در قسمت دوم، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت اول می‌باشد. حرکت اول درجا داخل پا؛ این حرکت نیمه مبتدی به عنوان اولین حرکت از قسمت دوم برنامه برای گرم کردن کل بدن انتخاب شده است. حرکت دوم اسکوات پرشی پا جمع و پا باز؛ این حرکت نسبت به حرکت اسکوات معمولی پیشرفته‌تر و از اسکوات پرشی راحت‌تر می‌باشد. (عضله هدف: عضلات چهارسر و گلوتئال) حرکت سوم شنا؛ حرکت معمولی شنا که پیشرفته‌تر از شنای کمکی می‌باشد، حرکتی استقامتی برای عضلات سینه‌ای بازویی جزء حرکات مادر و پایه فیتنس می‌باشد. حرکت چهارم لانگز ساید به صورت متناوب؛ حرکتی برای عضلات کمربند لگنی به خصوص قسمت داخلی پا که پیشرفته‌تر از حرکت اسکوات می‌باشد. حرکت پنجم پروانه از مقابل؛ این حرکت پر فشار نوعی از حرکات پروانه می‌باشد که دلتویید قدامی از دلتوئید میانی بیشتر درگیر است. حرکت ششم حرکت بوکسی به صورت متناوب؛ حرکتی جذاب برای عضلات بازو که به دلیل نوع اجرای حرکت می‌تواند عضلات شکمی را هم درگیر کند. حرکت هفتم پلانک؛ ساده‌ترین نوع حرکات پلانک که حرکتی استقامتی برای کل بدن به ویژه ناحیه مرکزی یا عضلات کر می‌باشد. حرکت هشتم شکم دوچرخه؛ جزء اصلی ترین حرکات و پایه‌ای ترین حرکات شکم می‌باشد که عضلات شکمی به خصوص مورب‌ها و راست شکمی و عضله راست رانی را درگیر می‌کند. کلید‌واژهورزش برای لاغریتمرینات اینتروالکالری سوزیتمرینات تناوبی با شدت بالاHIITروش تمرینیچربی سوزیطراحی تمرین
تمرینات تاباتا قسمت اولدر قسمت اول تمرینات تاباتا سعی شده از تمرینات پایه و مبتدی برای کل بدن استفاده شود...سه‌شنبه 20 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت سومدر قسمت سوم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت دوم می‌باشد...پنجشنبه 22 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت چهارمدر قسمت چهارم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت سوم می‌باشد...جمعه 23 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت پنجمدر قسمت پنجم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت چهارم می‌باشد...شنبه 24 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت ششمدر قسمت ششم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت پنجم می‌باشد...چهارشنبه 28 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت هفتمدر قسمت هفتم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت ششم می‌باشد...چهارشنبه 4 مرداد 1402
تمرینات تاباتا قسمت هشتمدر قسمت هشتم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت هفتم می‌باشد...چهارشنبه 4 مرداد 1402
تمرینات تاباتا قسمت نهمدر قسمت نهم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت هشتم می‌باشد...شنبه 7 مرداد 1402
تمرینات تاباتا قسمت دهمدر قسمت دهم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت نهم می‌باشد...شنبه 7 مرداد 1402
تمرینات تاباتا چیست؟روش تاباتا جزئی از تمرینات HIIT محسوب می‌شود که هر چرخه تمرینی آن 4 تا 8 دقیقه زمان می‌برد...جمعه 9 تير 1402