تفاوت تمرین در ساحل و سالن

تفاوت تمرین در ساحل و سالن
به نظر شما تمرین کردن بر روی شن و ماسه و کنار ساحل، با تمرین کردن داخل سالن چه فرقی می‌تواند داشته باشد؟ تمرین کردن روی شن و ماسه نسبت به حرکات مشابه سالنی، کالری بیشتری مصرف می‌کند و در نتیجه تمرین کردن در کنار ساحل کالری بیشتری نسبت به تمرین کردن در سالن می‌سوزاند. همچنین تمرین روی شن و ماسه، باعث حجیم‌تر شدن عضلات پایین تنه، به‌خصوص عضلات دوقلو و نعلی می‌شود. از طرفی ورزش‌های ساحلی مانند والبیال ساحلی و فوتبال ساحلی که در کنار ساحل هستند، باعث می‌شود که فرد عملکرد بهتری داشته باشد. دسته‌بندیروش‌های تمرینیکلید‌واژهورزش کردن در ساحلتمرین کردن در کنار دریاویژگی تمرین در ساحل