چگونه در تمرین بدن را به سمت چربی سوزی ببریم؟

چگونه در تمرین بدن را به سمت چربی سوزی ببریم؟
زمانی که فرد شروع به فعالیت ورزشی می‌کند، بسته به شدت و مدت فعالیت، دامنه‌ی مسیرهای بازسازی از فسفاژن (تمرین با شدت فوق العاده بالا و زمان کم) تا هوازی (تمرین با شدت کم و زمان طولانی) گسترده می‌شود، یعنی در ابتدا قند‌ها شروع به سوخت‌وساز در بدن می‌کنند؛ البته مقدار کمی از چربی‌ها هم در این فرایند شرکت دارند. قند‌ها از طریق دستگاه گلیکولیز بی‌هوازی (سوختن قند یا کربوهیدرات به صورت بی هوازی) شروع به سوخت‌وساز می‌کنند و برای همین انرژی سریع ولی کوتاه مدتی را برای شما به ارمغان می‌آورد، در نتیجه بدن زودتر خسته می‌شود. زمانی که 10 الی 15 دقیقه از شروع زمان تمرین سپری شده است، بدن از طریق دستگاه گلیکولیز هوازی (سوختن قند یا کربوهیدرات به صورت هوازی) شروع به سوخت‌وساز می‌کند و لیپولیز چربی‌ها (سوختن چربی به صورت هوازی) نیز اتفاق می‌افتد و به این اتفاق نفس دوم گفته می‌شود که انرژی بیشتری در واحد زمان می‌تواند برای شما رخ دهد و در این زمان چربی‌ها منابع اصلی تامین انرژی هستند و چربی سوزی بعد از این زمان به بعد تا پایان فعالیت اتفاق می‌افتد. نکته: در زمان نفس دوم هیچ نیازی نیست که شدت فعالیت را نیز افزایش دهید، می‌توانید به صورت مستمر فعالیت بیشتری را با خستگی کمتری انجام دهید. علل بروز نفس دوم: علل بروز نفس دوم، نارسایی تنفسی، هورمون اندورفین، رفع خستگی عضلانی و دفع اسیدلاکتیک تجمعی است. یکی از اصلی ترین علت بروز نفس دوم، نارسایی تنفسی در ابتدای تمرین است که در کتاب‌های تربیت بدنی به عنوان کسر اکسیژن شناخته می‌شود ولی بعد از مدت 10 الی 15 دقیقه از شروع تمرین، بدن کاملاً با شرایط سازگار و تنفس به حالت عادی برمی‌گردد. هورمون اندورفین توسط مغز در پاسخ به درد، استرس و فشارهای روانی تولید می‌شود. برخی از اساتید تربیت بدنی به این معتقد‌اند که: ترشح اندورفین باعث وقوع پدیده نفس دوم می‌شود و همچنین باعث نوعی احساس لذت و سرخوشی در ورزشکاران به خصوص دوندگان استقامتی می‌گردد. یکی از علل ایجاد درد عضلانی در تمرین، کمبود اکسیژن در عضلات درگیر است. به دنبال گرفتگی عضلانی در حین تمرین، بدن برای جبران کمبود اکسیژن، متابولیسم هوازی را برای افزایش اکسیژن رسانی بهتر بیشتر می‌کند، به همین علت باعث می‌شود که بدن با انرژی بیشتری تمرین را ادامه دهد. نکته: با گرم کردن مناسب، نفس دوم زودتر در بدن اتفاق می‌افتد. در اوایل تمرین به خاطر تاخیر در تغییرات جریان خون، اسید‌لاکتیک در عضلات فعال تجمع پیدا می‌کند که باعث حالت واماندگی می‌شود. به همین علت بهتر است تمرین را با شدت بالا شروع نکنیم. با این کار، بدن به خوبی از اسید‌های چرب و دستگاه متابولیسم هوازی جهت تامین انرژی مورد نیاز برای ادامه تمرین استفاده می‌کند. دسته‌بندیتوصیه‌های ورزشیکلید‌واژهنفس دومدستگاه گلیکولیز هوازیدستگاه گلیگولیز بی‌هوازیفعالیت بدنیچربی سوزیسوخت و سازمتابولیسملیپولیز چربی هاکسر اکسیژنهورمون اندورفیناحساس لذت و سرخوشیدوندگانورزشکارانگرفتگی عضلانیاسید لاکتیکواماندگیگرم کردن