بهترین ارتفاع برای تمرینات هوازی

بهترین ارتفاع برای تمرینات هوازی
ورزشکاران برای بهبود قابلیت‌های هوازی شان و ترشح حداکثر گلبول‌های قرمز بهتر است در ارتفاعات تمرین کنند. ارتفاع مناسب برای تحریک و ساخت بیشتر گلبول‌های قرمز چه ارتفاعی است؟ طبق تحقیقات انجام شده ارتفاعات 2000 الی 2500 متر بالاتر از سطح آب‌های آزاد بهترین ارتفاع برای انجام تمرینات هوازی است و قابلیت های هوازی خودتان را از طریق ترشح بیشتر گلبول‌های قرمز و تولید بیشتر آن‌ها بهبود دهید. دسته‌بندیتوصیه‌های ورزشیکلید‌واژهارتفاعاتتمرینات هوازیکوهنوردیگلبول های قرمز20 بازدید
چقدر و با چه شدتی در ارتفاع تمرین کنم؟3 الی 4 هفته زمان مناسبی برای ایجاد سازگاری‌های مناسب برای تمرین در ارتفاع می‌باشد...يكشنبه 16 بهمن 1401