بهترین سبک مربیگری

بهترین سبک مربیگری
انواع سبک‌های مربی‌گری: مقتدرانه، تفویض اختیار، تشریک مساعی، کاریزماتیک، منضبظ، خلاق، آکادمیک، سرزنش‌گر و... چه سبکی برای مربی‌گری بهتر است؟ بهترین سبک مربیگری امروزه و سال‌های آتی، مربیگری است که شما با توجه به ویژگی‌ها و نیاز‌های شاگرد سبک خود را تعیین کنید. شما باید قدرت این را داشته باشید که وقتی شاگرد تغییر می‌کند سبک شما هم باید تغییر کند. دسته‌بندیتوصیه‌های ورزشیکلید‌واژهمربیمربیگریورزشتربیت بدنی1244 بازدید