وسایل ورزشی در پارک برای تمرین مناسب هستند؟

وسایل ورزشی در پارک برای تمرین مناسب هستند؟
آیا دستگاه پارک‌ها برای تمرین مناسب است؟ این دستگاه‌ها می‌تواند مفید باشد ولی تاثیر زیادی در بدن شما ندارد و حتی می‌تواند آسیب رسان هم باشد. دقت داشته باشید دستگاهی انتخاب کنید که با طول اندام شما (ویژگی‌های آنتروپومتریک) سازگار باشد. دستگاهی انتخاب نکنید که کوتاه یا بلند باشد که بعد مجبور شوید حرکت را تغییر دهید. اگر دستگاهی پیدا کردید که با آنتروپومتریک شما سازگاری داشت تمرین کنید مفید هم هستند، ولی اگر دستگاهی سازگاری نداشت شاید آسیب هم برساند. بعضی از دستگاه‌ها اصلاً ارتباطی با طول اندام شما ندارد و شما می‌توانید به راحتی حرکات مدنظر خودتان را انجام دهید. دسته‌بندیتوصیه‌های ورزشیکلید‌واژهورزش در پارکتمریندستگاه پارکشهرداریورزش همگانیآمادگی جسمانی104 بازدید